עזרה
היי, בואו נדבר

אתם אנשים של הודעות?

0545607739

המיילים שלנו

info@igallery.co.il

הנהלה

הסכם אמנים

הסכם אמנים

 

אנו פוטו פריים בע"מ מודים לך כי בחרת להציג את יצירתך באתר I-Gallery

 

להצלחת התהליך אנא הקפד להעלות יצירות לאתר באיכות הגבוהה ביותר. מלא את טפסי הפרטים בדייקנות והוסיף כל פרט רלוונטי עבורך על מנת שהלקוח ילמד להכיר אותך. תמחר את היצירות בצורה נבונה ודאג לרענן, לחדש ולמלא את התצוגה שלך.

 

החברה תעמיד לרשות האמן ממשק משתמש אשר יאפשר לאמן להעלות את היצירה לאתר (או להסירה) ולהציג לצידה את תכני האמן (כהגדרת מונח זה להלן) לרבות מחירה המבוקש. בהתקשרותו בהזמנה זו מתחייב האמן כי תכני האמן יהיו מהימנים ומדויקים ולא יפרו זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קנין רוחני.

 

האמן מודע לכך כי המחיר הסופי של הזמנת הלקוח יכלול הן את מחיר הרכישה שנקבע על ידי האמן והן תוספת עלויות הנגזרות מגודל, סגנון הדפסה, סגנון ומשלוח אשר ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ("שירותי החברה"). האמן לא יהא זכאי לכספים כלשהם מתוך מהתמורה שתתקבל בחברה בגין שירותי החברה.

 

החברה תהא אחראית לסליקת כרטיס האשראי של הלקוח כאשר חלקו של האמן בתמורה אשר תתקבל בפועל בחברה יהא בהתאם למסלול אותו בחר האמן בניכוי עמלות המכירה המגיעות לחברה (במסלול הכסף והזהב).

 

האמן יעודכן באזורו האישי אשר יפרט את התמורה המגיעה לו ממכירת היצירה באתר ועל סמך הדוח יפיק האמן לחברה חשבונית. התמורה המגיעה לאמן ממכירת היצירה תועבר לחשבון הבנק של האמן בניכוי מס במקור בהתאם לאישור אשר יציג (ככל שיציג) בפני החברה טרם התשלום בתנאי תשלום של שוטף + 30 ממסירת החשבונית לחברה.

 

החברה תהא רשאית לקזז מהתמורה המגיעה לאמן במקרים של החזרים וביטול עסקאות על ידי הלקוח שרכש את היצירה.

 

האמן מתחייב לעלות לאתר אך ורק יצירות מקוריות שלו אשר אינן מפירות זכויות צד שלישי ו/או הוראות הדין. יצירה ברזולוציה נמוכה ו/או מטושטשת ו/או שאינה חדה באופן ברור /או לפי שקולי החברה,לא תוצג באתר. החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי בקביעת אילו מהיצירות ומה ממידע האמן יוצג באתר.

 

במסלול זהב ופלטינה עומדת תקופת ההתקשרות על 12 חודשים לפחות והאמן רשאי לבטל את ההתקשרות רק לאחר תום תקופת ההתחייבות. הביטול ייעשה רק באמצעות משלוח הודעה חתומה כדין על ידי האמן לדוא"ל management@i-gallery.co.il

 

הוראות תקנון האתר ו- מדיניות הפרטיות (להכניס לינק אקטיבי) כפי שאלו יהיו מפעם לפעם, יחולו ביחס להזמנה זו, בשינויים המחויבים.

 

הוא משחרר את החברה מכל אחריות כלשהי בכל הקשור להסכם זה לרבות בגין אי השגת יעדיו מהצגת היצירה באתר.

 

התכנים שיפורסמו על הלקוח באתר – בין אם מדובר בטקסט, תמונה, קובץ אודיו או קובץ וידאו או כל פרסום אחר ("תכני האמן") יעמדו בעת פרסומם בכל הוראות הדין ובתקנון האתר, וכי הלקוח קיבל את כל האישורים הנדרשים כדי לפרסם את תכני האמן, אין בפרסומם בכדי לפגוע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו בכל דרך שהיא, הינו האחראי הבלעדי ביחס לכל עניין הנוגע לכני האמן ובשל כך הוא פוטר את החברה 2 ו/או נציגיה ו/או מי מטעמה בגין כל אחריות בקשר לכך.

 

היצירה ותכני האמן עומדים בכל הוראות הדין וכי אין בהם כל מידע המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו ו/או מידע העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ו/או תוכן שקרי או לא מהימן ו/או לא מדויק העלול לפגוע בצרכנים וכי אין בפרסומו כדי לפגוע בזכויות כלשהן (לרבות זכויות קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו.

 

ידוע לו מוסכם עליו כי החברה תהיה רשאית לעשות כל שינוי באתר לפי ראות עיניה, לרבות שינויים בשירותים המוצעים באתר, עיצובם וצבעיהם, תפקודם ומיקומם ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או נציגיה ו/או מי מטעמה בגין כך.

 

ידוע לו ומוסכם עליו כי החברה תהיה רשאית בכל עת שלא לאשר פרסומם של יצירות ותכני האמן שאינם עומדים בתנאי ההזמנה ו/או להתנות אישור לפרסומם בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן לפרסומם, וזאת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בנימוק או הסבר. האמן מאשר ומצהיר כי החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לו במישרין ו/או בעקיפין , כתוצאה מכך.

 

קרא את תקנון האתר וכי הוא מסכים לכל תנאיו, וידוע לו כי תנאי תקנון האתר מחייבים אותו בנוסף לתנאי הזמנה זו. במקרה של סתירה בין נוסח הזמנה זו לעומת תקנון האתר , הנוסח המחמיר יותר הוא הנוסח אשר יחייב את האמן.

 

ידוע לו שהחברה אינה מספקת תחת הזמנה זו מצג כלשהוא בקשר עם כמות גולשים (TRAFFIC) אשר יחשפו ליצירות ו/או כל מצג אחר בקשר לעמידה ביעדיו של האמן והוא משחרר את החברה מכל אחריות כלשהי ביחס לכך.

 

ידוע לו שהחברה מסתמכת באופן מלא ומוחלט על תכני האמן שמסר לה האמן ביחס ליצירה ועל כן הוא יישא באחריות מלאה לכל תוצאה שתגרם עקב פרסומם כאמור והוא פוטר את החברה מכל נזק שייגרם להן עקב כך.

 

לא ישתיל או יטמיע בתכני האמן שורת קוד, פיקסל, cookie או כל אמצעי מעקב או טכנולוגיית מעקב לניטור פעילות גולשי האתר ידוע לו שיתכנו מעת לעת הפסקות ו/או תקלות בהפעלת האתר ו/או חלקים ממנו, ובכלל זה הפסקה בנראות היצירה ו/או תכני האמן ולא תהיה לו כל טענה בגין כך כלפי החברה. לא יעשה כל שימוש בנכסי האתר ו/או בקניינה הרוחני והוא מצהיר ומאשר כי הצגת היצירה באתר ותכני האמן באתר אינו מקנה לו כל זכות בקניינה הרוחני של החברה לרבות לא בסימני המסחר שלה.

 

לחברה שמורות כלל הזכויות הבלעדיות בכל הקשור בנתונים אשר נאספים בידיה בגין הרגלי השימוש של הגולשים באתר, לרבות בדבר הרגלי השימוש/צריכה/רכישה/גלישה של הגולשים ו/או של הלקוחות אשר רכשו את היצירה באתר ("הנתונים").

 

במישור מערכת יחסיו מול החברה, וככל שהדברים נוגעים לנתונים הרי שהנתונים שיילקחו מהדו"חות שיופקו על ידי החברה הם שישמשו כקובעים וכמכריעים והאמור בהם יהווה ראייה מכרעת לנכונותם.

 

לא יהיה רשאי להעביר ו/או למחות לאחר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הזמנה זו לאחר אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

 

החברה כאמור, אינה אחראית לכל נזק ואו הפסד שייגרמו לאמן עקב מכירת יצירה באתר ו/או עקב כל מעשה ו/או מחדל של החברה בקיום התחייבויותיה בהסכם זה ו/או על פי דין. היה ואל אף האמור בהסכם זה, ייקבע על ידי ערכאה משפטית מוסמכת כי תניית הגבלת אחריות זו אינה חוקית או חוקית בחלקה, תעמוד סך חובתה של החברה כלפי האמן על גובה העמלה לא היא זכאית ממכירת היצירה הרלוונטית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל האמן מתחייב לשפות באופן מידי את החברה בגין כל פסק דין, נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שיגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצד שלישי כלשהו, ושעילתה קשורה במישרין ו/או בעקיפין ליצירה ו/או תכני האמן ו/או להפרת את תנאי ההזמנה ו/או למעשה או למחדל של האמן ו/או מי מטעמו.

ללקוחות רשומים מגיע יותר

  • לשמור את היצירות שאהבתם.
  • ליהנות ממבצעים והטבות (אבל באמת שווים).
  • תהליך רכישה מהיר ונוח.
  • לעקוב אחרי ההזמנות שבצעתם.
 

אשמח להירשם ולקבל הטבות בגלריה
פרטי התחברות
סמן ואשר כי קראת והסכמת
בדוק שדות חסרים

Please wait...

יש לי חשבון
scroll

הרשמתך נקלטה במערכת, מייל עם פרטים והנחיות נשלח אליך ברגעים אלה.