עזרה
היי, בואו נדבר

אתם אנשים של הודעות?

0545607739

המיילים שלנו

info@igallery.co.il

הנהלה

תקנון

תקנון שימוש

ברוכים הבאים לאתר I-Gallery, הגלריה האינטרנטית הישראלית לאמנות ("האתר"), הבית שלכם לרכישת תמונות ויצירות אומנות איכותיות ומקוריות, מאמנים מובילים ובמחירים שפויים.

גולשים יקרים, תקנון האתר מהווה חוזה מחייב בין מפעיל האתר לבינכם והוא חל על כל המשתמשים באתר ומחייב אותם. השימוש והגלישה באתר מהווים את הסכמתכם לאמור בתקנון.                                                        אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו.

האתר כולל מידע כללי וספציפי אודות יצירות האמנות המוצעות למכירה על ידי אמנים, הפועלים בישראל ובחו"ל ומאפשר לגולש לרכוש אותן בהתאם למחיר היצירה הנקוב באתר.

בנוסף לאפשרות לרכוש את היצירות, האתר מציע שירותי הדפסה על קנבס ונייר פיין ארט כמו  גם שירותי מסגור המוצעים על ידי מפעיל האתר. באמצעות פעולות פשוטות המפורטות באתר                                                  יוכל הרוכש הפוטנציאלי לבצע התאמה אישית של מסגרת לתמונה והדמיה של התמונה הנבחרת עם המסגרת, על הקיר בבית ו/או במשרדו.

השימוש באתר מיועד לגולשים בני 18 ומעלה.

השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינו מטעמי נוחות בלבד ותקנון זה מתייחס כמובן, גם לנשים.

מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים ומשקיע משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או סתם יש לכם שאלה או הערה,                                                                                        צרו קשר עם מפעיל האתר בכתובת management@i-gallery.co.il

הגדרות של מונחים בתקנון

בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:

גולש – כל גורם ו/או ישות משפטית הגולשים באתר, לרבות משתמש.

המפעיל / מפעיל האתר – חברת פוטו פריים בע"מ ו/או כל ישות משפטית אחרת אשר תפעיל את האתר מטעמה.

יצירה – יצירות אמנות שצילומן הועלה לאתר על ידי האמן ומוצעות (או שהעתק מהן מוצע) למכירה באתר.

האמן – ישות משפטית אשר העלתה יצירה לאתר ו/או תוכן הנלווה לה.

משתמש – גולש אשר נרשם לאתר וקיבל שם משתמש וסיסמא.

תוכן / תכנים – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק):                                                                        כל תמונה, יצירה (כהגדרת מונח זה לעיל), עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב,                                                                                  יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, שהועלה לאתר על ידי מפעיל האתר ו/או האמן.

השירותים – השירותים השונים המוצעים באתר על ידי מפעיל האתר, לרבות האפשרות לרכוש את היצירה, שירותי הדפסה ושירותי מסגור כמפורט באתר.

תנאי התקנון ותוקפם

המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.

כל שינוי מהותי בתנאי תקנון זה יפורסם ויחייב את הגולש מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.

במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ו/או כל דין אחר, יגבר האמור בתקנון. אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו,                                                                                            יקראו הוראות תקנון זה כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות התקנון. מובהר, שהכוונה המקורית של הוראות תקנון זה,                                                                                היא לא להעניק לגולש זכויות מעבר לזכויות הבסיס שעליהן לא ניתן להתנות (ככל שקיימות) והמוענקות במפורש בדין.

אחריות המפעיל בנוגע לאתר, היצירות, יתר תכניו והשירותים המוצעים בו

המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, תכניו ו/או שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים (לרבות של האמנים), שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.

שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל עניין הנובע משימוש באתר ו/או הנוגע לאיכות השירותים המוצעים בו ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו ו/או להתאמת האתר ו/או תוכנו לציפיות הגולשים.

מובהר כי המפעיל אינו ממליץ, אינו תומך, אינו מאשר, אינו מפקח, אינו מבקר, ואינו בודק את זכויות האמן ביצירה, איכותה, שלמותה ו/או את התוכן שהאמן בחר להעלות לאתר ביחס ליצירה. ההסתמכות על האמור, נעשית באחריותו המלאה והבלעדית של המסתמך. האמור בא להוסיף על כל פטור המוקנה למפעיל, מכול הדין ו/או התקנון, ולא לגרוע ממנו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי כל תצלומי ו/או שרטוטי היצירות המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד ולא יהיה בהם כדי לחייב את המפעיל והם אינם ולא יהוו  מצג של המפעיל אשר לא יהא אחראי לטעויות / אי דיוקים / תוכן מוטעה מכל סוג שהוא אשר יופיע באתר לרבות טעויות במלל ו/או טעויות בתיאור היצירה.

הגולש מאשר כי ידוע לו שמלאי היצירות באתר, לרבות הדפסים ופוסטרים, משתנה מעת לעת והמפעיל אינו מתחייב שכל היצירות המוצגות באתר תהנה זמינות לרכישה במעמד הרכישה. במקרה של אי זמינות כאמור זכאי יהא הגולש להחזר כספי מלא.

אם וככל שיקבע על ידי רשות מוסמכת, כי חרף האמור בתקנון זה המפעיל נושא באחריות כלשהי בקשר עם השימוש באתר, הרי שמוסכם שאחריותו של המפעיל כלפי הגולש בכל הקשור לשימוש באתר לא תעלה על סכום של 1,000 ₪.

התחייבויות והצהרות הגולש כלפי המפעיל

מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

הוא רשאי להתקשר עם המפעיל לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.

לציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.

כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, לרבות לצורך רישומו כמשתמש, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש,                                                                              יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש.

ידוע לו שהפרטים האישיים שימסרו על ידו למפעיל, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין.

עצם הרישום כמשתמש מהווה הסכמה להיכלל במאגר משתמשי האתר. המאגר ישמש את המפעיל בין היתר למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למשתמש, ככל שהמשתמש אישר את קבלתם. מחיקת פרטי משתמש מהמאגר תעשה לבקשת משתמש שתופנה למפעיל לפי הפרטים שבתחתית תקנון זה.

המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.

הוא מסכים שהמפעיל יהיה רשאי למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.

לא יעתיק ו/או ישכפל את האתר ו/או את התכנים שבו (לרבות תוכן שהועלה לאתר על ידי האמן).

הוא פוטר את מפעיל האתר מכל אחריות בקשר לתכני האתר, לרבות בכל הקשור לזכויות ביצירה (לרבות זכויות היוצרים בה).

למפעיל הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמשתמש וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן של גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין.

זכויות הקניין רוחני של המפעיל ובעלות של המפעיל בנוגע לתכנים באתר

המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.

כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו ובתוכן של גולש, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל ו/או לאמן,                                                      לפי נסיבות העניין, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות ובכתב אחרת ו/או אם קיים הסכם מפורש בכתב בין המפעיל לבין גורם כלשהו הקובע אחרת.

המפעיל יהיה רשאי לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר (על תכניו, באופן מלא או חלקי, לרבות תוכן של גולשים) ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.

רכישה של שירות ו/או יצירה באמצעות כרטיס אשראי

ככל שלצורך רכישת יצירה ו/או שירות המוצע באתר, יידרש הגולש להזין פרטי כרטיס אשראי, הרי שהגולש מאשר שגילו מעל ל- 18 שנים, שהוא בעל הכרטיס שבאמצעותו מתבצעת הרכישה,                                          ושביחס אליו אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית לביצוע הרכישה.

הגולש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שתנאי לרכישה הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך הרכישה, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.

מיד לאחר הזנת הפרטים הנדרשים ואישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך הרכישה.

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים יהווה ראיה לכאורה לביצוע הרכישה.

חיוב הגולש בגין הרכישה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

המפעיל מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת לספק את השירות ו/או היצירה לגולש תוך פרק זמן סביר ממועד הרכישה ולא יאוחר מ-  60 ימים ממועד הרכישה.

אחריות וביטול עסקה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הגולש רשאי לבטל עסקה שביצע בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ותקנותיו הקובעות בין היתר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר רשאי המפעיל לגבות מהגולש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר היצירה או 100 ₪, הנמוך מביניהם אולם עם קבלת הזמנת הגולש, נשלחת ההזמנה להפקה (הדפסה, מסגור וכו')  ועקב כך, כל ביטול עסקה בטווח של מעבר ל-24 שעות מקבלת ההזמנה, תחויב במלוא התשלום בניכוי דמי משלוח באם שולמו.

הגולש מצהיר כי ידוע לו כי במקרה של הפקת יצירה בהזמנה אישית לא ניתן לבטל את העסקה אלא אם נמצא פגם ביצירה.

בהזמנת הדפסים על בדי קנבס תינתן אחריות על אי דהיית צבעים למשך 3 שנים בתנאי פנים (בתוך חדר ללא אור שמש ישירה או ספוט תאורה ישיר). ובתנאי שלא נגע שום נוזל במוצר (לרבות מים וחומרי ניקוי).

כדי להחזיר את היצירה יש לשלוח אותה בצירוף החשבונית שקיבל הגולש ופירוט הסיבה להחזר למשרדי I-Gallery. את החזרת היצירות יש לתאם מראש. המפעיל לא יקבל יצירות בחזרה ולא יבטל העסקה ללא תאום מראש בכתב.

מסיבות טכנולוגיות שאינן קשורות במפעיל יתכן והצבעים אשר המשתמש רואה על המסך שונים מהצבעים של היצירה אותה יקבל בפועל. מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי הגולש באתר.

המפעיל לא יישא באחריות עבור הזמנות שלא יגיעו ליעדן מסיבות אשר אינן תלויות בו ו/או בספקי המשלוחים שלו, לרבות עקב הכנסת פרטים שגויים בהזמנה על ידי הגולש כגון כתובת מען, פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים וכדומה.

תיקון הפרה

המפעיל מצהיר בזאת, כי הוא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין.

יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי המפעיל אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או עם האמור בתקנון זה, הגולש יודיע על כך למפעיל לאלתר ובכתב, ויתם למפעיל 10 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה. דרכי יצירת קשר עם המפעיל מפורטים בסוף התקנון.

הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד המפעיל, אלא אם המפעיל לא תיקן את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד שקיבל הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

פיצוי המפעיל בשל הפרת תקנון זה

כל גולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של הגולש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין הגולש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המפעיל.

במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תקנון זה על ידי גולש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור.

התחייבויות הגולש לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתקנון זה יישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.

דיוור ישיר

ברישום הגולש לקבלת שירותי דיוור ישיר מהמפעיל או מצדדים שלישיים ספציפיים נותן בזו הגולש את הסכמתו המפורשת (א) כי במידת הצורך (לרבות לשם קבלת שירות מצדדים שלישיים) המפעיל יעביר מידע אודותיך לצדדים שלישים אחרים לצורך שליחת הדיוור הישיר; (ב) לקבלת דיוור ישיר מהמפעיל ו/או צדדים שלישים מטעמו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981; וכן (ג) את הסכמת הגולש לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרתו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982 מהמפעיל ו/או צדדים שלישים מטעמו. באפשרות הגולש להסיר עצמו מקבלת דיוור ישיר מהמפעיל ו/או מצדדים שלישים מטעמו ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר האלקטרוני הנשלח אליך במסגרת הדיוור הישיר.

שונות וסמכות שיפוט

המפעיל בלבד יהא רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תקנון זה לכל צד ג' לפי בחירתו וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד. ככל שהמפעיל יעשה כאמור, הוא מבטיח שזכויות הגולש לפי תקנון זה לא תפגענה.

כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתוכן של גולש ו/או לתקנן זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובהם בלבד.

תקנון זה, המהווה כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי תקנון זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

על אף האמור בכל דין,  כל תביעה מצד גולש או צד שלישי כלשהו תתיישן אם לא נתבעה תוך שנה מיום קרות העילה ו/או התגלותה.

המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל: (1) באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; (2) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו; (3) שיחת טלפון; (4) הודעת SMS; (5) הודעת פקס; (6) מכתב בדואר רשום.

כל ההודעות שישלחו למפעיל יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

הודעות למפעיל יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: management@i-gallery.co.il

ללקוחות רשומים מגיע יותר

  • לשמור את היצירות שאהבתם.
  • ליהנות ממבצעים והטבות (אבל באמת שווים).
  • תהליך רכישה מהיר ונוח.
  • לעקוב אחרי ההזמנות שבצעתם.
 

אשמח להירשם ולקבל הטבות בגלריה
פרטי התחברות
סמן ואשר כי קראת והסכמת
בדוק שדות חסרים

Please wait...

יש לי חשבון
scroll

הרשמתך נקלטה במערכת, מייל עם פרטים והנחיות נשלח אליך ברגעים אלה.